Zapisz się do newslettera!

Zapisuję...

Dziękuję za zapisanie się!

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego „EWE EME”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://ewe-eme.com/, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Ewelina Marczyńska STUDIO z siedzibą: ul. Kalinowa 10, 08-110 Siedlce, posiadającą NIP 8212446288 i REGON 146661866, zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

a. adres internetowy – http://ewe-eme.com

b. e-mail – shop@ewe-eme.com

c. adres korespondencyjny – ul. Kalinowa 10, 08-110 Siedlce, Polska.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2.

Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży, galanterii oraz akcesoriów.

2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane w Polsce.

§ 3.

Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, zwrotów, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO.

3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.

5. Podane w trakcie składania zamówienia imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy Klienta przekazywane są firmom przewozowym DPD lub InPost w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki i w tym zakresie są przez wskazaną firmę przetwarzane.

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Klient posiada również prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 4.

Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „przejdź do kasy”, w którym Klient podaje następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;

b. adres email

c. numer telefonu

d. dane adresowe do wysyłki

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w zależności od wybranej opcji w złotych polskich lub euro. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
w celu wyjaśnienia żywionych przez niego wątpliwości;

c. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest
o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane;

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

1. dla zamówień na terenie Polski: szybkie przelewy, Blik, karty płatnicze

2. dla zamówień zagranicznych: karty płatnicze

11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt.

13. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek poza Unię Europejską ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

14. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

15. Wraz z Produktem wysyłany jest dowód sprzedaży potwierdzający dokonanie zakupu.

16. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

17. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest udostępniony do pobrania:

Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Kalinowa 10, 08-110 Siedlce, Polska, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.

5. Ustęp 4. obowiązuje z zastrzeżeniem, że jeśli Klient odstąpił jedynie od części umowy, t. j. zwraca jedynie część objętych jedną umową rzeczy, koszt dostarczenia rzeczy do Klienta nie jest przez Sklep zwracany.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.